ขอขมาพระรัตนตรัย (Begging the Triple Gems for pardon)

วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภัณเต,

วันทามิ ธัมมัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภัณเต, วันทามิ สังฆัง,

สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภัณเต

คำแปล

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์จงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
ข้าแต่พระธรรมอันเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระธรรมจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆ์จงให้อภัยโทษแก่้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

pdbrassthailand02

ใส่ความเห็น

Or